Rethinking Wood

Förnybart och klimatneutralt, trä som material är på många sätt oslagbart. Att utgå från restströmmar, biprodukter och återvunnet material när produkter utvecklas ställer nya krav på både företag och forskning, och öppnar samtidigt upp för nya möjligheter.

Här ser du flera exempel där företag inom möbel- och inredningsbranschen jobbar med restflöden och cirkulär design. I stället för den linjära modellen av ”ta, tillverka, använda och kasta” förespråkar cirkulär design en cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i kretsloppet så länge som möjligt. Att ta tillvara på restströmmar är en viktig del i det arbetet. Utställningen ”Rethinking Wood”, handlar om att hitta nya sätt att sluta kretsloppen, minska slöseriet och samtidigt höja värdet på det vi skapar. Genom att välja cirkulära möbler som skapats av restströmmar tar vi alla ansvar för miljön och framtida generationer.

Låt inget gå till spillo

När vi förädlar och skapar produkter av trä skapas också restströmmar. Mycket av dessa restresurser använder vi idag till att få ut el och värme, bland annat genom att elda upp spillet. I takt med att allt högre krav ställs på cirkularitet måste vi se hur vi kan finna ökade värden i reströmmarna – genom att skapa mer högvärdiga träprodukter. Här finns en oerhörd orealiserad potential.

Ta till vara på det som blir över

Utställningen Rethinking Wood är resultatet av ett initiativ som syftade till att undersöka hur du bättre kan ta tillvara de restprodukter som blir över i produkttillverkningen, sågspån och andra biprodukter, genom att förädla restmaterialet till ett högre ekonomiskt och miljömässigt värde än värme och el. Restmaterial som använts är Spantex, korslimmat trä och avkapat regelvirke. Materialen har sedan formgivits och blivit nya produkter med hög designnivå som exempelvis lampor, kök och golv.

Andvändbart, hållbart och vackert

Tio utvalda möbel- och inredningsdesigners från olika delar av Sverige bjöds in till Dals Långed för att tillsammans med ingenjörer från träindustrin utforska potentialen i restströmmar och skapa något med större värde. Något användbart, hållbart och vackert. Utifrån tre testmaterial och olika förädlingstekniker jobbade dletagarna fram idéer och skisser för olika prototyper. Processledare var Oskar Jacobsen.

KORSLIMMAT TRÄ
Korslimmat trä är uppbyggt av hyvlat virke av gran som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Det är en konstruktion som ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet. Materialet kommer från Södra. De som arbetat med materialet är Sara Szyber och Marc Hoogendijk.

SPANTEX
Spantext är ett tunt papper som impregneras för att vara vattenbeständigt. Pappret används framför allt inom möbelindustrin där man limmar Spantex på undersidor av möbler eller insidor av lådor med mera. De restströmmar vi har använt kommer från Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors. De som arbetat med materialet är Malin Fleen och Marie-Louise Hellgren.

AVKAP AV BRÄDOR, REGLAR MM
Dessa avkap är reströmmar av läkt, reglar, brädor och plankor av gran i olika dimensioner. Det avkap som har använts kommer från SJB, ett familjeföretag i Dals Ed, som driver traditionell byggverksamhet samt industriell prefabtillverkning av planelement. De som arbetat med materialet är Espen Hansen, Monika Mulder och Klara Isling.

Unik testbädd för nya idéer och prototyper

Den här modulen är resultatet av projektet ”The Bioeconomy Regions in Scandinavia” och ”Tillverka i Trä”. Där har Fyrbodals kommunalförbund och Testbädd Trä, som idag går under namnet Open Wood i Dals Långed sammanfört möbel-och inredningsdesigners med ingenjörer från träindustrin. Under projekttiden har IDC West Sweden stöttat med att hålla workshops och varit en brygga in till producenter. Syftet var att utforska potentialen i restströmmarna och skapa något användbart, hållbart och vackert.

Läs mer här


Lär dig mer om restflöden

Restflöden och restströmmar förekommer inom i stort sett all industri och det som vanligtvis kallas spill kan i stället ses som resurs och råvara.

Du kanske har hört uttrycket ”den enes skräp, den andres skatt”? Det handlar om att ta tillvara på det som innan setts som spill. Restflöden från produktion kan vara sådant som material, framställning av material och energi eller rent av tidigare använda produkter och de kan bli del av en symbios för att skapa cirkulära modeller.

Läs mer om Restflöden


Ta klivet du med!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till restflöden finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Hitta dina restflöden” där vi hjälper dig att identifiera dina restflöden att ta vara på i din befintliga produktion. Den består av flera steg:

 • PROCESS
  Vi genomlyser processen och följer material/produkt från order till leverans för att hitta flaskhalsar, onödig energiförbrukning och spill. Vi tittar på inköp, hur tvingade vikt/storlek/mängd vid inköp genererar spill och hur det kan minskas eller till och med undvikas. Spillet är den enhet som uppstår mellan råmaterialet som går i tillverkningsprocessen och den färdiga produkt/ komponent som levereras ut från tillverkningen.
 • DESIGN
  Spill från design ger ett förutbestämt spill där vi genom att titta på designprocessen för en ny eller uppgraderad produkt kan minska spillet. Andra alternativ är att nyttja spill till en helt ny produkt eller att designa komponenter för återanvändning minskar spill.
 • KONSTRUKTION
  Beroende på hur konstruktionen ser ut ges upphov till olika mängder och typer av spill. Genom att se över konstruktionen med bibehållna krav på funktion kan möjligheten att reparera och förlänga livet på produkten öka. Eller så kan vi minska på spillet samtidigt som funktionen bibehålls. Vi utforskar möjligheterna tillsammans.
 • PRODUKT
  För en befintlig produkt kan vi titta på både produkt och komponentsnivå och kartlägga de olika stegen för ingående delar. Till exempel ett armstöd på en fåtölj, för att göra produkten mer modulär och på så sätt minska spill, både utifrån second life och resurseffektiv produktion. Samt om man kan nyttja spillet från second-life-processen.

Den här modulen, Restflöden, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik eller Victoria om du vill veta mer.

Fredrik Johansson

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 12

Victoria Korth

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 18


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.