Lär dig mer om cirkulära affärer & tjänster

Cirkulär ekonomi innebär att du använder cirkulära affärsmodeller för att via loopar eller kretslopp inom företag, organisationer eller på samhällsnivå ta tillvara resurser som redan tagits i anspråk. Till skillnad från linjär ekonomi som i stort bygger på fortsatta uttag av råvara, tillverkning, användande för att sedan bli till sopor.

Genom cirkulär ekonomi skapas större nytta av det som faktiskt används. Cirkulär ekonomi innefattar både vision och handling som bygger på cirkulär logik och cirkulära tjänster är ett exempel på detta.

Cirkulära affärsmodeller

För att ta reda på om möjligheten till cirkulära tjänster finns i ett företag är det bra att först titta på befintliga affärsmodeller och utveckla dem att bli mer cirkulära. Ett sådant arbete ger insikter som synliggör cirkulära möjligheter inom företaget kopplat till tjänst och produkt. Den cirkulära affären kan vara helt och hållet centrerad kring en tjänst eller en tjänst anpassad efter produkt och kund.

Exempel på cirkulära affärsmodeller är; reparation, underhåll, uppgradering, återtillverkning, uthyrning, delning, upcycling där produkten får ökad värde genom någon form av förändring eller som ett sista steg, återvinning. Återvinning innebär att produkten eller materialet omsätts eller omvandlas till något annat, till exempel energi, nytt material eller ingående komponent. Ett konkret exempel på detta är att tillvarata spill och restråvara från produktion, både i egen verksamhet eller i en industriell symbios.

I Ellen McArthur Foundations vedertagna fjärilsdiagram över cirkulär ekonomi ser du de olika cirkulära lösningarna i kretslopp, även kallat loopar. Den vänstra delen visar den biologiska cykeln och den högra visar den tekniska cykeln. På båda sidor gäller att ju snävare loop desto högre bibehållet värde i produkt och material.

Källa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-diagram

Fjärilsdiagrammet från Ellen McArthur Foundation visualiserar cirkulär ekonomi.

Cirkulär tjänst

När du utvecklar cirkulära tjänster möjliggör du mer resurseffektiva affärssystem, för att på sikt minska klimatpåverkan hos både det egna företaget, partners och kunder. I ett led att ställa om till cirkulära affärsmodeller i en befintlig verksamhet kan du börja testa att erbjuda cirkulära tjänster som ett komplement till din ordinarie verksamhet. För att ta reda på om en cirkulär tjänst är lämplig att testa och vilken det i så fall skulle vara kan du göra en affärsmodellering utifrån ett cirkulärt perspektiv och på så sätt se över möjligheterna i företaget.

Källa: https://hallbarhetsguiden.se/hallbarhet/cirkular-ekonomi/

Om du vill lära dig mer

Cirkularitet.se är en en webbplats som drivs av ett flertal projekt kopplade till cirkularitet och möbler. Där byggs kunskap gemensamt som finns tillgänglig för alla. Du kan lära dig mer om att mäta cirkularitet, hur regioner inreder med cirkulerade möbler och om det är möjligt att skänka bort företagets möbler till en förskola. Där finns även olika Snabbfakta, som helt enkelt är snabba och lätta fakta om cirkularitet och möbler.

Läs mer på Cirkularitet.se

Här är länkar till andra källor vi hämtat information från, för att skapa denna text om cirkulära affärer och tjänster: TillväxtverketRISE, HållbarhetsguidenWWF.


Exempel på hur det fungerar

Ett exempel på hur företag kan bli mer hållbara med hjälp av cirkulära affärer och tjänster är Stolfabriken i Tibro.

De erbjuder rekonditionering av stolar till offentliga kunder utan stor påverkan på verksamheten. Stolfabriken arbetar med cirkulära tjänster genom satsningen Evigt Liv.

LÄS MER OM STOLFABRIKENS CIRKULÄRA TJÄNST


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till cirkulära affärer och tjänster finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Hitta din cirkulära affär/tjänst” där vi genom en generell process kartlägger vägen till en cirkulär affär där verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den består av flera steg:

 • IDENTIFIERA BEHOV
  I detta steg kartläggs behov och utmaningar genom att man granskar sin befintliga affär och därmed identifierar sitt nuläge. Med nuläget som utgångspunkt kan du sedan identifiera behov och möjligheter utifrån till exempel det egna företaget, produkt, råvara eller tjänst. Samt identifiera de egna drivkrafterna för att driva cirkulära affärsmodeller.
 • IDENTIFIERA MÅLGRUPP
  Här används verktyg och metoder anpassade för att identifiera målgrupper kopplat till behov, tjänst, produkt osv. Vem är kunden och hur möter du deras befintliga behov eller behov som de inte visste att de hade?
 • IDENTIFIERA MARKNAD
  För att arbeta vidare med din cirkulära affär behöver du också identifiera marknaden där behoven och möjligheterna finns för att nå ut till den identifierade målgruppen/målgrupperna. Du kan också utmana din idé mot andra aktörer på marknaden.
 • VÄRDEKEDJA & PARTNERS
  För att kunna göra verklighet av de idéer som du valt att arbeta vidare med måste du säkerställa en fungerande och hållbar värdekedja. Där partners och relationer är nyckelfunktioner.
 • ERBJUDANDE
  Ett cirkulärt erbjudande kan utmynna både i tjänster och produkter. Paketering och kommunikation stärker erbjudandet. Hur ska du uttrycka dig för att nå den identifierade målgruppen, vad ska ingå i erbjudandet och varför?

Den här modulen, Cirkulära affärer & tjänster, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars eller Victoria om du vill veta mer.

Lars Tööj

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 10

Victoria Korth

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 18