Energiomställning – från fossilberoende till förnybar energi

Energiomställningen är central för att möta upp klimatutmaningen och elsektorn spelar en väsentlig roll i övergången till ett mer hållbart samhälle.

Energiomställning innebär att gå från fossila bränslen till förnybara energikällor som exempelvis sol, vind, biogas och vatten. Samtidigt behöver vi förbättra tryggheten i energisystemet och öka vår motståndskraft mot snabba prissvängningar och brist på fossila bränslen. Energiomställning syftar till att leda till en bättre och renare miljö, att utsläppen av växthusgaser ska minska samt att skapa fler jobb inom nya gröna och hållbar industrier.

Dessutom måste vi hushålla med befintliga energiresurser och optimera vårt energisystem genom att använda vår energi betydligt smartare, mer effektivt och minska slöseriet för att maximera fördelarna i den nya energistrukturen. Energieffektivisering och effektoptimering ger möjlighet till minskad miljöpåverkan, känslighet mot energikostnader och frigjord kapacitet vilket möjliggör en högre omställningshastighet.

Därför behöver vi ställa om

Sveriges elproduktion är i princip 100% fossilfri men en fjärdedel av vår totala energianvändning i Sverige utgörs fortfarande av fossila bränslen i form av kol, koks, gas och olja inom framför allt industri- och transportsektorn. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger. För att begränsa temperaturökningen behöver utsläppen av växthusgaser snabbt minska.

Sveriges klimatmål

Kimatmålen för Sverige är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. Avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där andra alternativ saknas. Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Källa: Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk (naturvardsverket.se)

Energiprincipen

Energi kan varken skapas eller förstöras. Energi kan bara omvandlas eller överföras från en sort till en annan.

Viktigt om du vill lyckas med energiomställning

Här är några viktiga aspekter och faktorer för att lyckas med energiomställning.

Övergång till förnybara energikällor

En central del av energiomställningen är att överge icke förnybara energikällor som kol, olja, naturgas, gasol/propan och diesel till förmån för förnybara alternativ som biobränslen, sol-, vind- och vattenkraft.

Elektrifiering

Att byta ut fossila bränslen mot el i olika sektorer, som transport, uppvärmning och industri. Elektrifiering är en viktig del av energiomställningen.

Energieffektivitet och energisparåtgärder

För att maximera nyttan av förnybara energikällor och minimera energiförbrukningen är det viktigt att satsa på energieffektivitet och genomföra åtgärder för energibesparing. Det kan inkludera allt från bättre isolerade byggnader till användning av energisnåla apparater och nya teknologier. Det är även viktigt att inte låta utrustning stå på när den inte används, som exempelvis ventilation under semesterperioder. På samma sätt är det klokt att inte dra igång all utrustning i en industri direkt på morgonen om den inte ska användas förrän senare på dagen. 

Effektoptimering och effektutjämning

För att motverka kapacitetsbrist i nätet vid höglasttimmar är det av vikt att samhället, inkluderat tillverkningsindustrin, håller nere effektuttag (kW) genom optimerad effektstyrning av till exempel fastigheter och produktionsanläggningar. Dels för att kapa effekttoppar, dels att fördela ut effekten över tid. Det kan inkludera att flytta användningen av effekttunga apparater till andra tider på dagen eller att temporärt minska deras drift, ibland med stöd av tekniska lösningar så kallad ”Peak Shaving”. Peak shaving, eller på svenska att kapa effekttoppar, är en teknik som används för att begränsa högsta belastningen på elnätet under tider då det är som mest belastat. Det görs genom att tillfälligt minska den totala belastningen genom att använda energilagring eller reglera användningen av elektriska enheter.

Energilagring

Effektoptimering kan också innebära att utveckla och använda effektiva energilagringslösningar, såsom batterier eller pumpkraftverk, för att lagra överskott av energi från förnybara källor och använda den när efterfrågan är hög. Utöver att flytta el mellan timmar då det finns överskott till timmar med underskott kan energilager bidra med fler nyttor i elsystemet, som frekvens- och spänningsreglering.

Digital transformation

Användning av digital teknik för att effektivisera energisystemet och möjliggöra smarta lösningar. Digitalisering väntas bli en allt viktigare pusselbit för att möjliggöra teknikutveckling, innovationer och nya affärsmodeller som växer fram i ett nytt komplext energilandskap.

Smarta elnät

Genom att implementera smarta elnät, smart grids, och energisystem kan distribution av energi optimeras samt matcha utbud mot efterfrågan på ett effektivare sätt. Det blir än viktigare på grund av den reella risken att kapacitetsbrist uppstår i nätet i väntan på utbyggnad av kraftsystem och infrastruktur.

Infrastrukturförändringar, teknikutveckling och innovation

Energisystemet behöver anpassas och moderniseras för att förnybara energikällor ska kunna integreras effektivt. Det kräver nya investeringar i infrastruktur för energilagring och distribution samt nya tekniska innovationer för att möjliggöra en smidig övergång till en mer hållbar framtid. Denna infrastruktur kommer oundvikligen att ta en viss plats i anspråk i vårt samhälle och närmiljö och vi behöver finna acceptabla former att integrera den och kompensera för de intrång det medför för individer och lokalsamhällen.

Politik och lagstiftning

Politik och energi är starkt sammanlänkade, eftersom energisektorn är en viktig del av nationers ekonomier och miljöpåverkan. Politiska beslut påverkar allt från produktion och distribution av energi till prissättning, miljöpåverkan, forskning och utveckling av nya energiteknologier. Ett tydligt och gynnsamt klimat är avgörande för att främja energiomställningen. Det kan inkludera subventioner för förnybar energi, skatter på koldioxidutsläpp och regler som främjar energieffektivitet. Lagstiftning spelar också en viktig roll genom att fastställa mål för förnybar energiandel och miljöstandarder.

Samhällsengagemang och utbildning

Viktigt för framgång är att människor, företag och organisationer involveras i energiomställningen. Det handlar om att skapa medvetenhet, ändra vanor och samarbeta för att nå gemensamma mål.


Exempel på hur det fungerar

Den förändring som sker i energiförsörjningen medför en dramatisk förändring också för energibranschen som behöver möta en dubblerad efterfrågan med nya lösningar, tekniker och regelverk. Här i Skaraborg är ansvaret för sista ledet i energiförsörjningen fördelat på många små aktörer.

För dessa är det en nödvändighet att kroka arm och samverka för att kunna leda den innovation och utveckling som behövs. Runt det behovet föddes samarbetet Framtidskraft Skaraborg där 18 lokala energibolag deltar.

LÄS MER OM FRAMTIDSKRAFT SKARABORG


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till energiomställning finns några aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en insats vid namn ”Energiomställning & förlustjakt” där vi gör en övergripande analys av hela verksamheten samt ser över energiförluster i din verksamhet. Verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den generella processen består vanligtvis av följande steg:

 • NULÄGE
  Vi stöttar en introduktion i ämnet, involvering av medarbetare och att ta fram basuppgifter kring er energianvändning.
 • ANALYS
  Utifrån nuläget analyserar hela verksamheten och kan även göra riktade mätningar kopplat till specifik utrustning.
 • FÖRLUSTJAKT
  Aktiv förlustjakt där alla medarbetare involveras i att leta energiförluster.
 • HANDLING
  Vi tar tillsammans fram en handlingsplan och ser även över ansvarsfrågan kopplat till energi.
 • MÄTNING
  Vi coachar i hur energiomställning kan målsättas, mätas och följas upp.
 • COACHNING
  Löpande coachning längs med vägen där vi stämmer av, ger råd och erbjuder omvärldsbevakning i frågan.

Den här modulen, Energiomställning, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Tobias eller Johan om du vill veta mer om modulen Energiomställning.

Tobias Björck

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 14

Johan Wahn

Industriutvecklare Tillverkning

0500-50 25 27