Framtidskraft Skaraborg

Den förändring som sker i energiförsörjningen medför en dramatisk förändring också för energibranschen som behöver möta en dubblerad efterfrågan med nya lösningar, tekniker och regelverk. Här i Skaraborg är ansvaret för sista ledet i energiförsörjningen fördelat på många små aktörer. För dessa är det en nödvändighet att kroka arm och samverka för att kunna leda den innovation och utveckling som behövs.

Runt det behovet föddes samarbetet Framtidskraft Skaraborg där 18 lokala energibolag deltar. Utöver utvecklingsfrågorna skapar samarbetet också ett gränssnitt mot kommuner och kunder i regionen där det finns behov av samverkan och koordinering.

Hanna Tengelin, projektledare, Framtidskraft Skaraborg

– Det ger en stor tyngd i dialog och påverkan när dessa 18 bolag går samman. För att rucka på det stora systemet är det ganska lite vi har rådighet över på lokal nivå eftersom elnät är en strikt reglerad monopolverksamhet. Omställningen kräver förändringar i en lång rad riktlinjer, förordningar och marknadskrav på nationell och europeisk nivå, berättar Hanna Tengelin, projektledare Framtidskraft Skaraborg.

Framtiden kräver fördubblad av elanvändning

Sveriges elproduktion är i princip 100% fossilfri men en fjärdedel av vår totala energianvändning i Sverige utgörs fortfarande av fossila bränslen i form av kol, koks, gas och olja inom framförallt industri- och transportsektorn. Den användningen behöver fasas ut eftersom den leder till koldioxidutsläpp, vilket på många håll kommer ske genom elektrifiering. Det leder i sin tur till en fördubbling av elanvändningen.

– Svensk industri har fattat galoppen kring detta och på flera håll tagit offensiva investeringsbeslut om att bygga nya anläggningar och etablera nya gröna processer för att bibehålla sin konkurrenskraft och i slutändan rädda svenska arbetstillfällen, fortsätter Hanna.

Så kan företag nå en mer energieffektiv verksamhet

Morgondagens energisystem är mer mångfacetterat och volatilt. Både elpris och elnätsavgifter kommer variera utifrån hur hårt belastat systemet är. Så utöver att hela tiden sträva efter att minska sin energiförbrukning bör företag och verksamheter även skaffa sig förmågan att kunna styra när de konsumerar energi, till exempel genom batterilager, vilka kommer fortsätta att sjunka i pris, och genom att koppla upp allt mer av energikonsumerande utrustning så att det går att reglera den utifrån olika kostnader och nya intäktsmöjligheter från balanseringstjänster.

Skaraborg är en geografiskt liten, men viktig kugge i den svenska industriomställningen.

– En utmaning är att vi behöver bryta många gamla sanningar och acceptera att vi befinner oss i en ny logik. Det är en kontext som kräver mycket mer av innovation, utveckling och samarbete. Elnätsbolagen behöver jobba tätt ihop med både varandra och sina kunder i att hitta nya lösningar och affärsmodeller som skapar rätt incitament, fortsätter Hanna.

Så kan energiomställningen visualiseras och medvetandegraden öka

Startpunkten för att jobba med energibesparing och effektoptimering är att skapa synbarhet kring var och när man konsumerar energi för att därefter kunna identifiera åtgärder som reducerar användningen och styr den till tidpunkter som gynnar systemet.

Samhällets största utmaning är effekttillräcklighet och kapacitet nog att möta behovet från de stora industrier som ska ställa om. Därför är ett viktigt första steg att börja studera verksamhetens effektprofil, det vill säga vilka timmar konsumerar vi som mest effekt och vad är det för maskiner och processer som ger upphov till toppar. Hur den ser ut är data som kan laddas hem från elnätsbolaget.

För att förstå olika delprocessers elanvändning finns olika typer av displayer som kan visa momentan användning och trender, vilka ofta ger upphov till viktiga insikter. Det positiva budskapet är att det ofta finns många lågt hängande frukter där energi konsumeras oreflekterat eller i onödan vilka med små medel kan byggas bort och därmed spara både pengar och utrymme i elnäten.

Tips till dig som vill energiomställa

 • Leta rätt på data för din verksamhets energianvändning
 • Titta på vilka möjligheter ni har att börja styra de mest energi- och effektkrävande delarna av verksamheten
 • Ta kontakt med energi- och klimatrådgivaren på kommunen för vägledning
 • Lyssna på Energistrategipodden för en djupare förståelse för den omställning som sker i Sverige
 • Ta hjälp! Det finns gott om aktörer som vill stötta och bidra in i att företag ställer om.


Lär dig mer om energiomställning

Energiomställningen är central för att möta upp klimatutmaningen och elsektorn spelar en väsentlig roll i övergången till ett mer hållbart samhälle.

Energiomställning innebär att gå från fossila bränslen till förnybara energikällor som exempelvis sol, vind, biogas och vatten. Samtidigt behöver vi förbättra tryggheten i energisystemet och öka vår motståndskraft mot snabba prissvängningar och brist på fossila bränslen. Energiomställning syftar till att leda till en bättre och renare miljö, att utsläppen av växthusgaser ska minska samt att skapa fler jobb inom nya gröna och hållbar industrier.

LÄS MER OM ENERGIOMSTÄLLNING


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till energiomställning finns några aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en insats vid namn ”Energiomställning & förlustjakt” där vi gör en övergripande analys av hela verksamheten samt ser över energiförluster i din verksamhet. Verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den generella processen består vanligtvis av följande steg:

 • NULÄGE
  Vi stöttar en introduktion i ämnet, involvering av medarbetare och att ta fram basuppgifter kring er energianvändning.
 • ANALYS
  Utifrån nuläget analyserar hela verksamheten och kan även göra riktade mätningar kopplat till specifik utrustning.
 • FÖRLUSTJAKT
  Aktiv förlustjakt där alla medarbetare involveras i att leta energiförluster.
 • HANDLING
  Vi tar tillsammans fram en handlingsplan och ser även över ansvarsfrågan kopplat till energi.
 • MÄTNING
  Vi coachar i hur energiomställning kan målsättas, mätas och följas upp.
 • COACHNING
  Löpande coachning längs med vägen där vi stämmer av, ger råd och erbjuder omvärldsbevakning i frågan.

Den här modulen, Energiomställning, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Kontakta Tobias eller Johan om du vill veta mer.

Tobias Björck

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 14

Johan Wahn

Industriutvecklare Tillverkning

0500-50 25 27