Popcorn för en bättre morgondag: Sundlings väg mot klimatneutralitet

Sundlings i Lidköping har cirka 30 anställda och levererar popcorn och snacks till cirka 80 procent av samtliga biografer i Norden. De har under de senaste åren arbetat målmedvetet med hållbarhet och ändrat tänk i hela företaget. 2023 blev de vinnare av det prestigefyllda Industripriset Skaraborg som delas ut till ett industriföretag som är förebild i drivandet och utvecklingen mot en framtida hållbar industri.

De lägger nu pusselbit för pusselbit för att staka ut vägen i riktning mot sin vision: ”Att vara långsiktigt hållbara – skapa en bättre morgondag, varje dag”. De har tagit ett omtag kring hållbarhetsarbetet, utbildat sig, koordinerat sig och strävar efter ökad hållbarhet i hela företaget där det dagliga arbetet tar avstamp i värdegrunden: engagemang, ansvar och omtanke. Som aktiv delägare i IDC West Sweden har de nyttjat flera möjligheter till hållbar utveckling genom åren och även vunnit det prestigefyllda priset Industripriset Skaraborg som varje år delas ut av IDC till ett företag som är ett föredöme i fråga om hållbar industriell utveckling.

Sundlings vann IDCs Industripriset Skaraborg 2023

Målet – att bli neutral i sin klimatpåverkan

2021 tog de ett avgörande steg i sitt hållbarhetsarbete och satte upp ett strategiskt mål, att bli klimatneutrala. Att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt och att balansera utsläpp genom att minska dem och investera i gröna åtgärder. Det är ingen uppgift som kan lösas med en ”quick fix” utan kräver ett stort arbete i att kartlägga, målsätta, arbeta med ständiga förbättringar, våga utmana, våga förändra, våga investera och våga ta stafettpinnen.

– Att vi sätter hållbarhet på agendan och som prioritet i vår strategi, gör att förhållningssättet tas in i alla delar av företaget och i alla våra processer och beslut, säger Emma Sundling Bustad, VD.

Prio på tre hållbara områden

Sundlings har i takt med att de etablerat sitt hållbarhetsarbete utvidgat sin tidigare miljöpolicy till att omfatta hela hållbarhetsarbetet. I sin hållbarhetssatsning har Sundlings även anställt en kvalitets- och miljöansvarig för att hålla ihop hela arbetet. För att enklare ta sig an och följa arbetet har de ringat in tre områden som vart och ett omsluter flera av de globala målen;

 • Hållbara relationer
  Här ingår systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning, ledarskapsutveckling, jämställdhet och mångfalt, friskvård, medarbetarsamtal, sponsring, och fadderverksamhet.
 • Hållbar planet
  Här ryms grön el, förändrade logistikkedjor, förändrade förpackningar och inte minst hela CO2 kartläggningen enligt GHG-protokollet.
 • Cirkulära resurser
  Här ryms återvinning, engångsspill och cirkulära åtgärder.

Program för grön omställning

Sundlings genomgick 2023 Kickstart Hållbarhet följt av Omställninglyftet vilket ledde till deltagande i ett Startprogram för grön omställning via Produktionslyftet. Programmet ger företag insikt om vilka förutsättningar som finns för affärsdriven klimat- och hållbarhetsomställning.

Produktionslyftets startprogram är en möjlighet för svenska företag att gå mot klimatneutralitet och kraven på klimatsmarta erbjudanden ökar snabbt. Att genomgå programmet ger ökad medvetenheten om det önskade läget, nuläget, utmaningar och möjligheter i arbetet. Företag lär sig om flödeskartläggning och utför olika experiment i verksamheten utifrån behov. Målet är en strategisk utveckling där tydliga, konkreta nästa steg synliggörs. Företaget går igenom programmet tillsammans med en erfaren coach som stöttar och ger råd längs vägen.

– Att delta i Produktionslyftets startprogram har gett oss viktig kunskap och tydliga konkreta verktyg för att komma vidare i vårt arbete. Förmågan att rama in vårt nuläge gör att behov, aktiviteter och mål blir lättare att konkretisera, berättar Emma.

Läs mer om Produktionslyftet

Klimatberäkningar med Green House Gas Protocol

För att beräkna sitt nuläge och målsätta önskat läge har de jobbat med ett ramverk som heter GHG-protokollet, eller Greenhouse Gas Protocol. Det är en internationellt standardiserat ramverk för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp (GHG-utsläpp).

GHG-protokollet ger vägledning åt företag och organisationer för att kvantifiera och rapportera sina utsläpp av växthusgaser på ett enhetligt sätt. Det delas oftast upp i tre olika ”scopes” eller omfattningar:

 • SCOPE 1: Direkta utsläpp från källor som är direkt kopplade till företagets verksamhet, till exempel utsläpp från förbränning av bränslen på platsen eller utsläpp från företagets egna fordon.
 • SCOPE 2: Indirekta utsläpp från den energi som företaget köper in och använder, till exempel el eller fjärrvärme.
 • SCOPE 3: Övriga indirekta utsläpp som är kopplade till företagets verksamhet men som uppstår utanför dess direkta kontroll, såsom utsläpp från inköpta varor och tjänster, transporter, och användning av produkter.

Emma Sundling Bustad, VD, Sundlings Sverige.

– Vi är klara med scope 1 och 2 tack vare allt vi lärt oss genom Produktionslyftets Startprogram. Vi har även genomfört kartläggning av scope 3, med fokus på våra största flöden och processer. Scope 3 är otroligt omfattande och vi har i ett första steg gjort vissa avgränsingar. Genom resultatet blir det tydligt för oss att majoriteten av våra utsläpp ligger i scope 3, över 95% av utsläppen, och därmed utanför vår direkta kontroll. Det visar hur viktigt det är att jobba med hela kedjan, från leverantör till kund, förklarar Emma.

När företag börjar jobba strategiskt med hållbarhet på det här sättet blir det tydligt hur viktigt det är att jobba med hela värdekedjan i sitt fokus på klimatneutralitet. Sundlings är ett bra exempel på hur företag kan jobba med påverkan på både kunder och leverantörer.

Så har hållbarhetsarbetet gett resultat

Sundlings projekt och förändringar kopplat till förpackningar har inneburit stora direkta besparingar i plast och CO². Här är några exempel:

 • FÖRBÄTTRADE KEDJOR FÖR LOGISTIK
  Sundlings har börjat jobba med multimodala varianter (tåg, båt, bil) som alternativ till lastbilar, vilket gör att de släpper ut 30% lägre CO² per leverans.
 • PÅVERKAR KUNDEN ATT TÄNKA TILL
  På sin hemsida har Sundlings implementerat en fraktoptimator. Den hjälper kunden att optimera sina beställningar, med hjälp av röd och grön signal, så pallarna packas optimalt och de undviker att frakta luft.
 • SUNDLINGS HJÄLPER KONSUMENTEN ATT ÅTERVINNA
  Sundlings är partner med Bower. En tjänst som ger Sundlings pantbara snackspåsar. I kommunikation på påsen och i andra kanaler jobbar de för ökad medvetenhet och cirkulär aktivitet hos konsumenterna.
 • TAR FRAM CIRKULÄR UTRUSTNING
  Sundlings levererar och servar popcornmaskiner de en gång sålt, för att förlänga ledtiderna på dem. Utslitna och trasiga popcorngrytor tas hem till Lidköping, renoveras och returneras till kunder vilket ökar produkternas livslängd.
 • FASAT UT ENGÅNGSSPILL
  De har fasat ut alla engångspallar till förmån för en cirkulär lösning där pallarna kan användas flera gånger. Sundlings spar 42 ton träråvara och 18,4 ton CO²/år genom den åtgärden.
 • FÖRÄNDRADE FÖRPACKNING GER FINA RESULTAT
  Numera består Sundlings snackspåsar dessutom av 20% mindre mängd plast. Plasten går inte att helt få bort, men de har lyckats minska den till dess att de hittat ett annat material som uppfyller kraven.

– Förståelsen för vad vi kan göra för att förbättra verksamheten handlar om så mycket mer än kronor och ören. Det är viktiga steg på går resa att nå vår vision; Att vara långsiktigt hållbara – skapa en bättre morgondag, varje dag. Vi har kommit en bit men vi har lång väg kvar. Man blir aldrig färdig med GHG, det skapar hela tiden insikter om vad som är nästa område att prioritera. För mig blir det bara tydligare och tydligare att en kritisk framgångsfaktor är samarbete och relationsbyggande för att kunna involvera fler i värdekedjan. Att nå klimatneutralitet gör man inte ensam – det är tillsammans vi gör skillnad på riktigt, avslutar Emma.

Läs Sundlings Hållbarhetsrapport


Lär dig mer om klimatberäkning

Klimatberäkningar är viktiga verktyg för företag och tillverkare för att förstå deras påverkan på klimatet. Genom att analysera och mäta utsläpp av växthusgaser kan företag identifiera områden där de kan minska sin negativa påverkan på miljön.

En noggrann klimatberäkning för hela verksamheten ger företag bättre förutsättningar att möta framtida krav på hållbarhetsrapportering och att fortsätta förbättra sin miljöprestanda över tid. Här kan du läsa mer om GHG-protokollet som Sundlings jobbat med och andra metoder för att mäta sitt klimatuttryck.

LÄS MER OM KLIMATBERÄKNING


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till klimatberäkningar finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Kom i gång med din klimatberäkning” där vi genom en generell process kartlägger vägen till en klimatberäkning där verktyg, metoder och genomförande anpassas från fall till fall för bästa möjliga utfall. Den består av flera steg:

 • INSIKT
  Vad innebär en klimatberäkning och hur förhåller man sig till alla begrepp?
 • PLANERA
  Vad ska ingå? Här kartläggs vilken information som behöver tas fram för fortsatt klimat- och hållbarhetsarbete.
 • BERÄKNA
  I detta läge genomlyser vi företaget i syfte att fastställa nuläget utifrån klimatpåverkan för att kunna ta fram plan för åtgärder.
 • RAPPORTERA
  Här går vi igenom hur rapportering och sammanställning av beräkningarna kan göras. Som till exempel i hållbarhetsrapport eller certifiering. Eller helt enkelt hur man kan hantera datan man samlat in, beroende på i vilket läge man befinner sig.
 • REDUCERA
  Utifrån arbetet i de tidigare stegen sätts här mål och handlingsplan påbörjas. Vilket skapar struktur samt en stabil grund för det fortsätta arbetet med klimatberäkningar.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Victoria, Fredrik eller Anna om du vill veta mer.

Victoria Korth

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 18

Fredrik Johansson

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 12

Anna Bruce

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 29


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.