Rekonfigurerbar Produktion

Ett rekonfigurerbart produktionssystem är designat för att successivt uppgraderas och förändras så att rätt funktionalitet och kapacitet finns vid rätt tillfälle. Det innebär att både hårdvara och mjukvara är redo att anpassas till förändringar vid till exempel nya produktintroduktioner eller ökade volymer. Genom att skapa en modulär struktur kan resurser nyttjas bättre, man kan snabbare introducera nya produkter och bättre möta marknadens och kundernas föränderliga krav.

Förändringstakten i omvärlden är mycket hög, och den ökar kontinuerligt. Sedan industrialiseringen startade har ett antal utvecklingssteg skett. Det startade med hantverksproduktion under 1800-talet för att sedan övergå till massproduktion tidigt 1900-tal. Produktcykler blir tack vare teknikutvecklingen allt kortare, utvecklingstakten är hög, och kunder vill ha mer anpassade och uppdaterade produkter. Situation har accelererat tack vare globaliseringen runt millennieskiftet. För att möta behovsbilden både mer effektivt och resurssnålt behöver nya typer av produktionssystem tas fram. En möjlighet att möta utmaningen är att införa och använda sig av det som kallas rekonfigurerbara produktionssystem.

Rekonfigurerbara produktionssystem för ökad cirkularitet

Rekonfigurerbarhet handlar om att arbeta med moduler. Att bygga upp strukturen på sitt produktionssystem med modulära system möjliggör att det går att bygga om och förändra produktionssystemet vid behov, vilket är värdefullt när man vet om att förändringar kommer men inte riktigt vet hur dessa ser ut. Modulära system innebär att både hårdvara och mjukvara enklare kan anpassas till förändringar.

Då kan resurser nyttjas bättre, man kan snabbare introducera nya produkter och bättre möta marknadens och kundernas föränderliga krav, detta är en konkurrensfördel.

Ett rekonfigurerbart produktionssystem innebär även att man kunna ska lägga till utrustning utan att det kräver omfattande inverkan på det övriga produktionssystemet.

Cirkularitet som medel för hållbarhet

Globala målen i Agenda 2030.

Begreppet cirkularitet kan appliceras inom flera områden, exempelvis produkt, material och produktionslösningar. Produktionssystem har stora ekonomiska värden och ger också stor klimatpåverkan vid framtagning.

Cirkularitet för produktionssystem är därför en väg fram för att uppnå en mer hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Att använda cirkularitet rätt påverkar flera av målen positivt. Idag finns en rak koppling mellan tillväxt och klimatpåverkan, cirkularitet ger oss möjlighet att bryta denna koppling.

Rekonfigurerbar produktion – ett produktionssystem anpassat för variation
Tillverkande företag behöver hitta konkurrenskraftiga lösningar för att effektivt hantera växlande volymer, kundanpassningar och frekventa introduktioner av nya produktvarianter.

Ett rekonfigurerbart produktionssystem är designat för att successivt uppgraderas och förändras så att rätt funktionalitet och kapacitet finns vid rätt tillfälle. Traditionella produktionssystem, såsom dedikerade produktionslinor (anpassade för massproduktion) eller flexibla produktionssystem (med en stor inbyggd flexibilitet) kan inte alltid hantera förändringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Grunderna i en rekonfigurerbar produktion

För att kunna uppnå detta krävs att produktionsutrustning, som maskiner, verktyg och även mjukvara, är utformade utifrån en rad grundläggande principer och nyckelegenskaper:

 • MODULARITET | Är en avgörande egenskap för att möjliggöra en enkel rekonfigurering av produktionssystemet. I en modulär design är funktionaliteten uppdelad i diskreta, sammanhängande och fristående delar med tydliga gränssnitt.
 • INTEGRERBARHET | Krävs för att modularitet ska vara användbart. Det innebär standardiserade gränssnitt så att moduler, som maskiner, materialhanteringsutrustning, enklare och mer kostnadseffektivt kan integreras.
 • DIAGNOSTISERBARHET | Krävs eftersom en rekonfigurerbar produktionsutrustning är utformad för att kunna plockas ihop och isär i nya konfigurationer, om och om igen. Det är då avgörande att kunna identifiera fel i sammankopplingarna och att efter en rekonfigurering snabbt uppnå önskad funktion.
 • SKALBARHET | Innebär att kunna anpassa kapaciteten i ett produktionssystem efter förändringar i tillverkningsvolym. Förmåga att på rimlig tid kunna skala produktionssystemet både upp och ner på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt är ofta avgörande.
 • KONVERTERBARHET | Innebär att produktionssystemet och dess ingående delsystem till nya varianter eller produkter kan anpassas.

Vilka utmaningar löser den här forskningen?

Förmågan att snabbt och kostnadseffektivt producera sina produkter och samtidigt hantera en allt större grad av förändringar är en utmaning för svensk industri. Forskning kring rekonfigurerbar produktion syftar till att ge industrin förutsättningar för att kunna utforma produktionssystem som är mer anpassade för variation, just där denna anpassning krävs.

REKON – Paving the way for changeable and reconfigurable production


Exempel på hur det fungerar

Ett exempel på hur företag kan jobba med rekonfigurerbara produktionssystem är projektet REFUSE. Projektet handlar om att förlänga livslängden på bearbetningsmaskiner i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar.

De industriella parterna i projektet strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras.

LÄS MER OM REFUSE


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till rekonfigurerbara produktionssystem finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Kom i gång med cirkularitet i din tillverkning” där ett analysverktyg för självskattning kartlägger hur man jobbar med cirkularitet och hur väl ert befintliga produktionssystem är anpassat för rekonfigurerbarhet. Resultatet kan även användas som diskussionsunderlag för hur rekonfigurerbarhet och cirkuläritet kan förbättras Den består av följande steg:

 • INSIKT
  Vad innebär cirkularitet i produktionen? Vad betyder de olika R-strategierna?
 • STUDERA
  Med hjälp av ett frågeformulär går vi igenom produktionen och resultatet ger en indikator på hur väl produktionssystemet är anpassat för cirkularitet. Det gör på plats hos företaget.
 • ANALYSERA
  Diskutera produktionssystemets styrkor och brister.
 • FÖRBÄTTRINGAR
  Utifrån arbetet i de tidigare stegen kan en handlingsplan påbörjas.

Den här modulen, Rekonfigurerbar Produktion, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars eller Anna om du vill veta mer om modulen Rekonfigurerbar Produktion.

Lars Tööj

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 10

Anna Bruce

Projektledare Innovationsboost

0500-50 25 29