Lär dig mer om Restflöden

Restflöden och restströmmar förekommer inom i stort sett all industri och det som vanligtvis kallas spill kan i stället ses som resurs och råvara. Att minska sitt råvaruttag och sitt spill är viktiga steg i en hållbar omställning, men i de fall där det inte anses möjligt att minska spillet kan man hitta både nya produkter och nya affärer.

Du kanske har hört uttrycket ”den enes skräp, den andres skatt”? Det handlar om att ta tillvara på spill. Restflöden från produktion kan vara sådant som material, framställning av material och energi eller rent av tidigare använda produkter, och de kan bli del av en symbios för att skapa cirkulära modeller.

Att omvandla avfall till resurser

Genom att tillsammans utveckla effektiva sätt att hantera restflöden av avfall, kan vi nå en rad fördelar för hållbar utveckling.

Att minska sitt svinn och designa för cirkularitet förbereder inte bara för att ta om hand framtida restflöden, det är också ett sätt att skapa värde av det som anses sakna värde. Det är viktigt att vara resurseffektiv i produktionen även i dessa processer, för att ta ansvar genom alla led och se till att nyttjandet av restflödena inte skapar negativ påverkan på klimatet, även om avsikten är den motsatta. Att ta vara på restflöden har inte bara potentialen att skapa nya produkter eller tjänster utan kan också bana väg för helt nya värdekedjor.

Olika sätt att hantera restflöden

 • Minskad avfallshantering | Genom att återvinna eller återanvända restströmmar minskas behovet av deponering och förbränning av avfall, vilket minskar negativ miljöpåverkan såsom växthusgasutsläpp och markförorening.
 • Ekonomiskt värde | Restströmmar kan vara en potentiell källa till ekonomisk vinst genom återvinning och återanvändning. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i affärsmodeller kan företag skapa nya intäktsströmmar och minska sina kostnader.
 • Resurseffektivitet | Genom att omvandla restströmmar till nya resurser bidrar man till en mer effektiv användning av befintliga material och minskar behovet av ny produktion och utvinning av naturresurser.
 • Cirkulär ekonomi | Effektiv hantering av restströmmar är en central komponent i övergången till en cirkulär ekonomi, där resurser cirkulerar i en sluten loop istället för att slösas bort. För att lyckas krävs samarbete mellan olika aktörer och  investeringar i forskning och innovation för att utveckla hållbara teknologier och affärsmodeller.

Strategier och initiativ

Genom att se restströmmar som resurser istället för avfall kan vi bidra till en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På European Commission’s webbplats finns omfattande information om deras strategier och initiativ för att främja en cirkulär ekonomi, inklusive åtgärder för att hantera restströmmar och främja hållbarhet. Du kan besöka deras sida om cirkulär ekonomi för att lära dig mer om deras arbete och initiativ inom detta område. Här kan du läsa mer. 


Exempel på hur det fungerar

Ett exempel på hur restflöden kan tillämpas i praktiken är utställningen ”Rethinking Wood”, handlar om att hitta nya sätt att sluta kretsloppen, minska slöseriet och samtidigt höja värdet på det vi skapar.

Genom att välja cirkulära möbler som skapats av restströmmar tar vi alla ansvar för miljön och framtida generationer. I utställningen som finns på plats i ASSAR Circular Labs ser du flera exempel där företag inom möbel- och inredningsbranschen jobbar med restflöden och cirkulär design. I stället för den linjära modellen av ”ta, tillverka, använda och kasta” förespråkar cirkulär design en cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i kretsloppet så länge som möjligt. Att ta tillvara på restströmmar är en viktig del i det arbetet.

Läs mer om Rethinking Wood


Ta klivet!

Workshops, verktyg, arbetssätt och coachning, det är några av de insatser som erbjuds i ASSAR Circular Labs i Skövde. Du är varmt välkommen på ett besök för att uppleva utställningen på plats tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Kopplat till restflöden finns några verktyg och aktiviteter som är särskilt intressanta för dig som vill lära dig mer. Vi erbjuder en workshop vid namn ”Hitta dina restflöden” där vi hjälper dig att identifiera dina restflöden att ta vara på i din befintliga produktion. Den består av flera steg:

 • PROCESS
  Vi genomlyser processen och följer material/produkt från order till leverans för att hitta flaskhalsar, onödig energiförbrukning och spill. Vi tittar på inköp, hur tvingade vikt/storlek/mängd vid inköp genererar spill och hur det kan minskas eller till och med undvikas. Spillet är den enhet som uppstår mellan råmaterialet som går i tillverkningsprocessen och den färdiga produkt/ komponent som levereras ut från tillverkningen.
 • DESIGN
  Spill från design ger ett förutbestämt spill där vi genom att titta på designprocessen för en ny eller uppgraderad produkt kan minska spillet. Andra alternativ är att nyttja spill till en helt ny produkt eller att designa komponenter för återanvändning minskar spill.
 • KONSTRUKTION
  Beroende på hur konstruktionen ser ut ges upphov till olika mängder och typer av spill. Genom att se över konstruktionen med bibehållna krav på funktion kan möjligheten att reparera och förlänga livet på produkten öka. Eller så kan vi minska på spillet samtidigt som funktionen bibehålls. Vi utforskar möjligheterna tillsammans.
 • PRODUKT
  För en befintlig produkt kan vi titta på både produkt och komponentsnivå och kartlägga de olika stegen för ingående delar. Till exempel ett armstöd på en fåtölj, för att göra produkten mer modulär och på så sätt minska spill, både utifrån second life och resurseffektiv produktion. Samt om man kan nyttja spillet från second-life-processen.

Den här modulen, Restflöden, stöttar Agenda 2030 genom de globala målen:

LÄS MER OM ASSAR CIRCULAR LABS

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik eller Victoria om du vill veta mer.

Fredrik Johansson

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 12

Victoria Korth

Industriutvecklare Innovation

0500-50 25 18


ASSAR Circular Labs möjliggörs genom projektet Innovationsboost som finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.
I Innovationsboost samverkar Science Park SkövdeHögskolan i Skövde och IDC West Sweden, för innovation och hållbar omställning.