Jämställdhetsintegrering för ökad utvecklingskraft

Eklunds Bildelslagers affärsidé är försäljning av bra begagnade bildelar till rätt pris. Linnea Eklund är vice VD och bjöd in nätverket för en jämställd teknik- och industribransch till studiebesök för att berätta om hur de jobbat med jämställdhetsintegrering i verksamheten.

Till träffen kom cirka 20 deltagare som fick höra Linnea och hennes far Dag Eklund, tillika VD, berätta om hur Eklunds började jobba med en omorganisation från att vara en bilskrot till att bli en hållbar bildemontering. En omorganisation som inneburit en hel del förändringar.

Då startades arbetet med att synliggöra jämställdhetsfrågor i verksamheten för att bryta den machokultur som dominerat. I det arbetet tog de hjälp av EDCS (Ecuality Development Center Skaraborg), en regional aktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. Utvecklingskraften i en verksamhet ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som fördelar och med hjälp av rätt verktyg och kompetenshöjande insatser kan EDCS fungera som ett stöd under en period. För att underlätta för företag att komma i gång och systematisera arbetet.

För bredare rekrytering, rätt kompetens och en trivsam arbetsplats

Eklunds Bildelslager började jobba med sitt värdegrundsarbete 2013 och deltog även under 2020-2022 i ESF-projektet DOSA – diskrimineringsfri och säker arbetsplats. DOSA är en metod som kombinerar arbete enligt arbetsmiljölagen med arbete enligt diskrimineringslagen och intergrerar det i verksamheten, vilket gör arbetsmiljöarbete smidigare. Metoden visar hur arbetet kan organiseras på bästa sätt för att nå upp till lagkrav och samtidigt ge ytterligare effekter på verksamheten. En arbetsplats med människor med olika bakgrund och erfarenheter ökar innovationsförmågan och möjligheten att utvecklas. Linnea berättar att de jobbat mycket med sitt varför och därför.

– Vi ställde oss frågan ”hur trivs vi egentligen på vår arbetsplats”. Vi jobbar inom en mansdominerad bransch och om vi ska kunna rekrytera bredare, locka rätt kompetens och skapa en trivsam arbetsplats så måste vi jobba med de här frågorna. Vi kan inte ha en hård jargong och det har varit tydligt i medarbetarundersökningar att ingen trivs i det, vi är ju varandras arbetsmiljö, berättar Linnea.

Högre effektivitet, minskad korttidsfrånvaro och modet att ta svåra samtal

Företaget är långt framme i de här frågorna i branschen, och att de anser att den psykosociala arbetsmiljön är precis lika viktig som den fysiska, men de är också tydliga med att dessa frågor behöver vara ständigt på agendan.

–  Det är ingen ”Quick Fix”, vi jobbar med långsamma penseldrag så som krävs när det handlar om att förändra attityder. Vi har jobbat med frågorna i nära tio år nu och ser tydligt att vi blir mer effektiva och får minskad korttidsfrånvaro. Vi har fått ett helt annat klimat i den interna dialogen, arbetet har skapat mod och djup till samtalen och vi har en mycket mer kommunikativ och öppen kultur idag. Vi hjälps åt i mycket högre grad och har också en bättre samverkan även med skyddsombud och fackförbund, berättar Linnea.

Dag Eklund, VD för Eklunds Bildelslager visar nätverket för en jämställd teknik- och industribransch runt i verksamheten.

Linnea beskriver också att värdegrunden är densamma som när de startade arbetet 2013, men nu är den på riktigt integrerad i alla olika frågor inom verksamheten, den utgör grunden i både beslut och strategi.

– De här frågorna ligger som en ständig förbättring på agendan att jobba med. Det kommer hela tiden nya medarbetare och andra lämnar, och detta är en punkt som alltid behöver vara på dagordningen i alla forum. Ända från utvecklingssamtal till ledningsgrupp och även på styrelsenivå, förklarar Linnea.

Ständiga förbättringar och rundvandring

Eklunds Bildelslager vill ha en aktiv roll i utvecklingen av ny teknik, nya metoder och nya system för att ständigt kunna göra förbättringar i sitt miljö- och kvalitetsarbete inom bildemontering och återvinning. De arbetar med återvinning och har hållbarhetsfrågan i fokus även när det gäller alla delarna i företaget och deltar aktivt i forskningsprojekt för att öka återvinningen och utbilda sin personal. Under nätverksträffen bjöds deltagarna även på en rundvandring i verksamheten tillsammans med Linnea och Dag Eklund, VD.

Om Eklunds bildelslager

Eklunds är idag största demonteringen i Sverige som arbetar med bilar inlösta av försäkringsbolag. Varje år återbrukas och återvinns reservdelar & material från 3500 fordon. Eklunds Bildelslager har idag 33 anställda och dotterbolag i Göteborg, Falkenberg & Norrland (Lycksele). Det är ett familjeföretag i flera generationer som värdesätter goda relationer och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att kunna leverera varor & tjänster av hög kvalitet. Eklunds mission är att minska bilens påverkan på miljön, det görs genom återbruk & återvinning av bildelar & material. De har varit delägare i IDC i många år och jobbat med insatser inom både ASSAR och Catalyst.

Om nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Syftet med nätverket är att skapa en industri- och teknikbransch som bidrar till social hållbarhet och attraherar alla oavsett kön. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år. Bakom nätverket står IDC och ASSAR i samverkan med EDCSEklunds bildelslagerTeknikcollegeVolvo GTO samt studenter från Högskolan i Skövde.


Detta nätverk har startats upp genom ASSAR-samarbetet och drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Initiativtagare till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Läs mer om våra nätverk
Dela nyheten
twitter facebook linkedin